افتخارات و گواهی نامه ها

تجهیــزات شــرکت پدیــده صنعــت بخــار طبــق آخریــن ویرایــش اســتانداردهای روز دنیــا ســاخته مــی شــوند و دارای پــاک اســتاندارد مــی باشــند. واحــد کنتــرل کیفیــت شــرکت پدیــده صنعــت بخــار بــا تکیــه بــر اســتانداردهای معتبــر و مــورد تاییــد کارفرمــا، مشــاور، بــازرس شــخص ثالــث و ســازنده اقــدام بــه کنتــرل دســتگاه مــی نمایــد، ایــن کنتــرل شــامل کنتــرل مــواد اولیــه، کنتــرل حیــن فرآینــد، آزمایــش هــای غیــر مخــرب و کنتــرل نهایــی محصــول مــی باشــد. شــرکت پدیــده صنعــت بخــار مفتخــر اســت کــه در تمامــی مراحــل طراحــی و ســاخت پــروژه هــای خــود ،Caesar ،PDMSمــدارک لازم را بــا اســتفاده از نــرم افزارهــای طراحــی تخصصــی ایــن صنعــت همچــون: PDMS, Caesar, SOLIDWORKS, AUTOCAD, TANKS, ANSYS, Auto cad P&ID, PIPENET, HYSIS, Auto cad civil 3D Land, CSI safe, PV Elite. هــدف از نیروهــای انســانی متخصــص کارآمــد و بهــره گیــری از امکانــات نــرم افــزاری و ســخت افــزاری، همــواره تأمیــن و ارتقــاء رضایــت مشــتریان بــوده اســت. همچنیــن جلــب اعتمــاد مشــتریان ایــن شــرکت همــواره از طریــق بهبــود مســتمر کیفیــت کالا تحقــق یافتــه اســت. کســب گواهــی نامــه هــای لازم و شــرکت در دوره هــای تخصصــی منجربــه ارتقــاء تخصــص و افزایــش توانمنــدی اعضــای ایــن شــرکت شــده اســت.