شرکت پدیده صنعت بخار

طراح و سازنده دیگ های روغن داغ ، مبدل های حرارتی ، برج های هوا دهی پالایشگاه های قیر ، کوره بوسوز، مخازن (میانه ، جدا کننده ، تحت فشار ) ، درام ، تشک خوراک پالایشگاه های قیر و دیگ بخار

اکتشــافات جدیــد و تکنولــوژی هــای در حــال پیشــرفت نیازمنــد سیســتم هــای پیشــرفته بــا قابلیــت اطمینــان بســیار بــالا مــی باشــند. بــه عنــوان مثــال بــا ظهــور فرآینــد نســل ســوم تولیــد قیــر، محصــولات شــرکت پدیــده صنعــت بخــار نیــز رشــد چشــم گیــری داشــته و مهندســین ایــن شــرکت فرآینــد تولیــد تجهیــزات پالایشــگاه هــای نســل ســوم قیــر را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد. ســاخت مبــدل هــای حرارتــی چهــار طبقــه نســل ســوم بــرای پالایــش نســل ســوم قیــر انحصــار شــرکت پدیــده صنعــت بخــار بــوده کــه بــرای اولیــن بــار در کشــور بــه تولیــد رســیده اســت. عــاوه بــر آن تمامــی تجهیــزات پالایشــگاه هــای قیــر از جملــه بــرج هــای هوادهــی، مبــدل هــای حرارتــی فلوتینــگ هــد و فیکــس تیــوب، دیــگ روغــن داغ، کــوره بوســوز، مخــزن میانــه، مخــزن جــدا کننــده، درام و تشــت خــوراک پالایشــگاه هــای قیــر نیــز جهــت تکمیــل فرآینــد تولیــد نســل ســوم قیــر، توســط شــرکت پدیــده صنعــت بخــار تولیــد مــی شــوند. تجهیــزات ایــن شــرکت همــواره عملکــردی ایمــن بــا بازدهــی زیــاد در پالایشــگاه هــا و کارخانــه هــای داخــل و خــارج از کشــور داشــته اســت. شــرکت پدیــده صنعــت بخــار عــاوه بــر بازارهــای داخلــی جهــت صــادرات تجهیــزات بــه بازارهــای بیــن الملــی از جملــه آمریــکای جنوبــی، برخــی کشــورهای آســیایی و اروپایــی، کشــورهای خاورمیانــه، برخــی کشــورهای آفریقایــی و …. نیــز ورود نمــوده اســت. شــرکت پدیــده صنعــت بخــار طیــف وســیعی از کاربرهــای تجــاری و صنعتــی را در حــوزه سیســتم هــای حرارتــی در برگرفتــه اســت. از ایــن رو بــه منظــور مدیریــت هدفمنــد و راهبــردی، ایــن شــرکت از واحــد ) ، واحــد طراحــی، واحــد تولیــد، واحــد کنتــرل کیفیــت، R&Dهــای مختلفــی از جملــه واحــد تحقیــق و توســعه ( واحــد بازرگانــی داخلــی و صــادرات تشــکیل شــده اســت.

بنیــان گــذار شــرکت پدیــده صنعــت بخــار

طراح و سازنده دیگ های روغن داغ ، مبدل های حرارتی ، برج های هوا دهی پالایشگاه های قیر ، کوره بوسوز،مخازن (میانه ، جدا کننده ، تحت فشار ) ، درام ، تشک خوراک پالایشگاه های قیر و دیگ بخار

بنیان گذار شرکت پدیده صنعت بخار جناب آقای مهندس داوود قاسمی فعالیت خویش را از سال 1379 در صنعت بویلر سازی آغاز نموده است. پس از گذشت سال ها تجربه جهت ایجاد تحول در صنعت ایشان شرکت پدیده صنعت بخار را در سال 1387 در پایتخت تاسیس نمودند. وی همواره در مدیریت راهبردی خویش تاکید بر تحقیق و توسعه در جهت رفع نیاز مشتریان و پیشرفت این شرکت را داشته است. شرکت پدیده صنعت بخار جز پنج شرکت برتر در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات حرارتی از جمله دیگ های روغن داغ می باشد.

متخصصان سیستم های روغن حرارتی

برترین سازنده

امــروزه روش هــای فنــی جدیــد بــرای اســتخراج قیــر، گاز، روغــن و … نیازمنــد تجهیــزات ســیال حرارتــی بســیار قــوی هســتند، تــا تقاضــای موکــد ایــن صنعــت را بــرآورده نماینــد. اکتشــافات جدیــد و تکنولــوژی هــای در حــال پیشــرفت، منجربــه افزایــش نیــاز بــه سیســتم هایــی بــا قابلیــت اطمینــان بســیار بــالا مــی شــود؛ همچنیــن نیــاز بــه دیــگ هــای روغــن داغ پیشــرفته و مقــرون بــه صرفــه بــا بازدهــی زیــاد نیــز افزایــش مــی یابــد. تولیــد ایــن محصــول دارای پیچیدگــی هــا و ظرایفــی بــوده کــه نیازمنــد دانــش تخصصــی و تجربــه ی لازم وکافــی مــی باشــد. تجهیــزات شــرکت پدیــده صنعــت بخــار در هــر محیطــی عملکرد قابــل اطمینــان و بهینــه ای دارنــد. همچنین بــه دلیــل اســتفاده از برندهــای معتبــر و متریــال مصرفــی بــا کیفیــت، طــول عمــر تجهیــزات ایــن شــرکت بســیار زیــاد مــی باشــد.

بیش از یک دهه سابقه درخشان

شرکت پدیده صنعت بخار از سال ۱۳۸۷ در حال تولید تجهیزات گرمایشی سیال حرارتی از جمله دیگ های روغن داغ بوده است. این شرکت تجربه طراحی و مهندسی بهترین سیستم های حرارتی (دیگ های روغن داغ، دیگ های بخار، مبدل های حرارتی و … .) را دارا بوده که توسط دپارتمان مشاوره و خدمات این شرکت پشتیبانی می شوند.