صنایع غذایی

صنایع غذایی

جهت تامین سیستم های گرمایشی مورد نیاز صنایع غذایی از دیگ های صنعتی و بویلرها از جمله دیگ آب گرم، دیگ روغن داغ و دیگ بخار استفاده می شود. در حالت کلی استفاده از دیگ های بخار در این صنایع مرسوم تر بوده و از بخار برای ایجاد حرارت، رطوبت و استرلیزاسیون در این صنعت استفاده می شود؛ دلیل استفاده از دیگ بخار در این سیستم ها، ظرفیت گرمایی و انتقال راحت بخار در سیستم می باشد. همچنین بخار به عنوان یکی از حامل های انرژی در صنایع غذایی مصارف فراوانی دارد از جمله مبدل های حرارتی، منابع دو جداره و دستگاه های پاستوریزاتور از مصادیق مصرف بخار در فرآیند های تولید مواد غذایی می باشند.