فرآیند احتراق

1-هــوا و ســوخت در داخــل مشــعل کــه در بخــش جلویــی دیــگ نصــب شــده اســت، بــا یکدیگــر مخلــوط مــی شــوند. ســپس شــعله آن وارد فضــای موجــود در بیــن کویــل کوچــک مــی شــود و هــوا را تــا قبــل از رســیدن بــه انتهــای دیــگ گــرم مــی نمایــد؛ بــه این فرآیند پاس اول گفته می شود.

2-پــاس دوم، ایــن گازهــای داغ در فضــای بیــن دو کویــل کوچــک و بــزرگ بــه بخــش جلویــی دیــگ بــاز مــی گردنــد و هــوای اطــراف کویــل هــا را گــرم مــی نماینــد. ایــن گازهــا در فضــای بیــن کویــل

3-مجــددا بــزرگ و پوســته بــه ســمت اتاقــک دود در انتهــای دیــگ بــاز مــی گردنــد و پــاس ســوم را ایجــاد مــی نماینــد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *