مشتریان مـا

مشتریان دائم

شــرکت پدیــده صنعــت بخــار تنهــا ســازنده معتبــر سیســتم هــای ســیال حرارتــی (دیــگ روغــن داغ، مبــدل هــای حرارتــی، بــرج و …) و تمامــی تجهیــزات پالایشــگاه هــای قیــر در ایــران و منطقــه مــی باشــد. مــا در ایــن شــرکت سیســتم مشــاوره مهندســی را بــرای پاســخ گویــی بــه پیچیــده تریــن ســوالات شــما فراهــم نمــوده ایــم کــه راه حــل هــای کامــا فنــی متناســب بــا هــر چالشــی را در اختیــار شــما قــرار دهنــد. آزمــون هــای مخــرب و غیــر مخــرب هــر دســتگاه از جملــه تســت ابعــادی، تســت چشــمی، تســت رنــگ، تســت بــاد و تســت رادیوگرافــی توســط شــرکت پدیــده صنعــت بخــار و شــرکت بازرســی شــخص ثالــث تحــت نظــارت اداره اســتاندارد، انجــام مــی شــوند. همچنیــن تمامــی اســناد و گزارشــات بــه صــورت جامــع ارائــه مــی گردنــد.