مشعل

مشعل

زاویــه و ســرعت پرتــاب شــعله، احتــراق ایمــن، بهــره گیــری از ریــز پردازنــده و قطعــات بــا کیفیــت در ســاخت مشــعل هــای اســتاندارد از عوامــل مهــم در انتخــاب مشــعل مــی باشــند. همچنیــن آگاهــی از ظرفیــت واقعــی مشــعل هــا کــه کامــا بــه صــورت تجربــی حاصــل مــی شــود از دیگــر عوامــل موثــر در انتخــاب مشــعل مناســب دیــگ اســت. مشــعلی کــه تطابــق لازم بــا دیــگ را نداشــته باشــد راندمــان پاییــن تــری دارد و هزینــه هــای مصــرف انــرژی، تعمیــر و نگهــداری بیشــتری را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *