نگاهی به درون دیگ

ابتــدا بــا جریــان یافتــن روغــن در داخــل کویــل هــای مارپیچــی و حرارتــی کــه مابیــن ایــن کویــل هــا شــارش مــی شــود، روغــن شــروع بــه گــرم شــدن مــی نمایــد.

ایــن روغــن داغ شــده، توســط پمــپ ســیرکولاتور در داخــل سیســتم مــدار بســته جهــت کاربــری مــورد نظــر بــه چرخــش در مــی آیــد. پــس از کاهــش دمــای روغــن و از دســت رفتــن گرمــای آن، روغــن مجــدد بــه داخــل دیــگ روغــن داغ بازگشــته و حــرارت دهــی مجــدد بــه روغــن ســبب گــرم شــدن دوبــاره آن مــی شــود

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *