______________

BOILER

P.S.B

GLOBALLY ROYAL

P.S.B

GLOBALLY ROYAL

  شرکت پدیده صنعت بخار

  طراح و سازنده دیگ های روغن داغ ، مبدل های حرارتی ، برج های هوا دهی پالایشگاه های قیر ، کوره بوسوز، مخازن (میانه ، جدا کننده ، تحت فشار ) ، درام ، تشک خوراک پالایشگاه های قیر و دیگ بخار

  اکتشــافات جدیــد و تکنولــوژی هــای در حــال پیشــرفت نیازمنــد سیســتم هــای پیشــرفته بــا قابلیــت اطمینــان بســیار بــالا مــی باشــند. بــه عنــوان مثــال بــا ظهــور فرآینــد نســل ســوم تولیــد قیــر، محصــولات شــرکت پدیــده صنعــت بخــار نیــز رشــد چشــم گیــری داشــته و مهندســین ایــن شــرکت فرآینــد تولیــد تجهیــزات پالایشــگاه هــای نســل ســوم قیــر را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد.ســاخت مبــدل هــای حرارتــی چهــار طبقــه نســل ســوم بــرای پالایــش نســل ســوم قیــر انحصــار شــرکت پدیــده صنعــت بخــار بــوده کــه بــرای اولیــن بــار در کشــور بــه تولیــد رســیده اســت.

  محصولات

  مبدل حرارتی

  فیکس تیوب، شل اند تیوب،
  فلوتینگ هد و یو تیوب،
  یک طبقه ، دو طبقه و سه طبقه
  (نسل سوم)

  برج

  برج تفکیک گر طبقاتی، برج سینی دار
  برج پکینگ خور، برج هوادهی

  مخازن تحت فشار

  رسیور، درام
  بلودان، مخزن میانه

  دیگ بخار

  ظرفیت:300000kg/hr-6000000kg/hr
  فشار کاری: 2bar-10bar
  تک نخ، دو نخ و سه نخ
  سوخت: گاز، گازوئیل و مازوت

  دیگ روغن داغ

  ظرفیت: 200kg/hr-20000kg/hr
  فشار کاری: 1bar-30bar
  فایر تیوب، عقب خشک و عقب مرطوب
  سوخت: گاز، گازوئیل و مازوت

  مبدل حرارتی

  فیکس تیوب، شل اند تیوب،
  فلوتینگ هد و یو تیوب،
  یک طبقه ، دو طبقه و سه طبقه
  (نسل سوم)

  برج

  برج تفکیک گر طبقاتی، برج سینی دار
  برج پکینگ خور، برج هوادهی

  مخازن تحت فشار

  رسیور، درام
  بلودان، مخزن میانه

  دیگ بخار

  ظرفیت:300000kg/hr-6000000kg/hr
  فشار کاری: 2bar-10bar
  تک نخ، دو نخ و سه نخ
  سوخت: گاز، گازوئیل و مازوت

  دیگ روغن داغ

  ظرفیت: 200kg/hr-20000kg/hr
  فشار کاری: 1bar-30bar
  فایر تیوب، عقب خشک و عقب مرطوب
  سوخت: گاز، گازوئیل و مازوت

  مشتریان مـا

  مشتریان دائم

  شــرکت پدیــده صنعــت بخــار تنهــا ســازنده معتبــر سیســتم هــای ســیال حرارتــی (دیــگ روغــن داغ، مبــدل هــای حرارتــی، بــرج و …) و تمامــی تجهیــزات پالایشــگاه هــای قیــر در ایــران و منطقــه مــی باشــد. مــا در ایــن شــرکت سیســتم مشــاوره مهندســی را بــرای پاســخ گویــی بــه پیچیــده تریــن ســوالات شــما فراهــم نمــوده ایــم کــه راه حــل هــای کامــا فنــی متناســب بــا هــر چالشــی را در اختیــار شــما قــرار دهنــد…ادامـه مطلب

  افتخارات و گواهی نامه ها

  تجهیــزات شــرکت پدیــده صنعــت بخــار طبــق آخریــن ویرایــش اســتانداردهای روز دنیــا ســاخته مــی شــوند و دارای پــاک اســتاندارد مــی باشــند. واحــد کنتــرل کیفیــت شــرکت پدیــده صنعــت بخــار بــا تکیــه بــر اســتانداردهای معتبــر و مــورد تاییــد کارفرمــا، مشــاور، بــازرس شــخص ثالــث و ســازنده اقــدام بــه کنتــرل دســتگاه مــی نمایــد…

  تماس با ما

  به ما ایمیل بفرستید