پروژه های داخلی و صادرات. پالایشگاه قیر

طول عمر با دوام

تمامــی دیــگ هــای روغــن داغ و دیــگ هــای بخــار شــرکت پدیــده صنعــت بخــار تحــت پوشــش ضمانــت هــای پیشــرو در صنعــت قــرار مــی گیرنــد. بــا توجــه بــه کیفیــت بســیار بــالای متریــال مصرفــی، همچنیــن طراحــی و ســاخت توســط مهندســین مجــرب، تجهیــزات شــرکت پدیــده صنعــت بخــار بــه صــورت طولانــی مــدت گارانتــی شــده انــد

 

 

تنها سازنده تجهیزات پالایشگاهی نسل سوم طراحی و ساخت با دقت بسیار بالا تست و تحلیل سازمان دهی شده و بسیار دقیق تحویل سریع

دیگ روغن داغ نسبت به دیگ بخار

سیســتم ســیال حرارتــی (روغــن داغ) در یــک سیســتم گردشــی مــدار بســته بــا حداقــل فشــار کار مــی کنــد. 320 درجــه فارنهایــت (608سیســتم هــای روغــن داغ شــرکت پدیــده صنعــت بخــار مــی تواننــد بــه دمــای درجــه ســانتی گــراد) دســت یابنــد. ایــن امــر، دیــگ هــای روغــن داغ را انتخابــی ایــده آل بــرای بســیاری از کاربردهای حرارتی قرار می دهد.

انتخــاب بیــن یــک سیســتم بخــار و یــک سیســتم روغــن داغ بــا توجــه بــه نیازمنــدی هــای یــک فرآینــد تعییــن مــی شــود؛ محــدوده دمــای مــورد نیــاز فرآینــد، از اصلــی تریــن فاکتورهــای ایــن تصمیــم گیــری مــی باشــد. هنگامــی کــه دمــای مــورد نیــاز سیســتم بیشــتر از نقطــه درجــه فارنهایــت) و تقریبــا 32انجمــاد آب ( درجــه فارنهایــت باشــد، 364کــم تــر از همــواره دیــگ بخــار انتخابــی مناســب 608مــی باشــد. امــا اگــر دمــای کــم تــر از درجــه 364درجــه فارنهایــت یــا بیشــتر از فارنهایــت مــورد نیــاز باشــد، سیســتم روغــن داغ گزینــه مناســب تــری خواهــد بــود.

کاربردهای دیــگ هــای روغــن داغ

دیــگ هــای روغــن داغ شــرکت پدیــده صنعــت بخــار در بســیاری از صنایــع، بــرای کاربردهــای متنوعــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. پالایشــگاه هــای قیــر، صنعــت آســفالت، فــرآوری هــای نفــت، گاز و پتــرو شــیمی و … چنــد نمونــه از کاربردهــای تجهیــزات شــرکت پدیــده صنعــت بخــار هســتند.

 

 • قیر
 • فرآوری گاز/ فرآوری نفت
 • آسفالت
 • راکتورهای شیمیایی
 • کاغذ سازی
 • چسب ها
 • تقطیر
 • ساخت رنگ و لاک الکل
 • لاستیک و پاستیک
 • نساجی
 • صنایع غذایی (سرخ کردن، پختن و …)
 • رنگ و جوهر
 • خدمات گرمایش دریایی و کشتی
 • خشک شویی
 • اتمام فلز
 • معدن
 • کوره ها

مشعل

مشعل

زاویــه و ســرعت پرتــاب شــعله، احتــراق ایمــن، بهــره گیــری از ریــز پردازنــده و قطعــات بــا کیفیــت در ســاخت مشــعل هــای اســتاندارد از عوامــل مهــم در انتخــاب مشــعل مــی باشــند. همچنیــن آگاهــی از ظرفیــت واقعــی مشــعل هــا کــه کامــا بــه صــورت تجربــی حاصــل مــی شــود از دیگــر عوامــل موثــر در انتخــاب مشــعل مناســب دیــگ اســت. مشــعلی کــه تطابــق لازم بــا دیــگ را نداشــته باشــد راندمــان پاییــن تــری دارد و هزینــه هــای مصــرف انــرژی، تعمیــر و نگهــداری بیشــتری را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

سیستم کنترلی

سیستم کنترلی

یــک دیــگ روغــن داغ بایــد مجهــز بــه سیســتم کنترلــی بــا قطعــات بســیار بــا کیفیــت و معتبــر باشــد تا در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل از قبیــل افزایــش بیــش از حــد مجــاز دمــای روغــن، عــدم چرخــش روغــن و … بــه صــورت خــودکار بــا قطــع مشــعل از ادامــه کار دیــگ جلوگیــری نمایــد.

فرآیند احتراق

1-هــوا و ســوخت در داخــل مشــعل کــه در بخــش جلویــی دیــگ نصــب شــده اســت، بــا یکدیگــر مخلــوط مــی شــوند. ســپس شــعله آن وارد فضــای موجــود در بیــن کویــل کوچــک مــی شــود و هــوا را تــا قبــل از رســیدن بــه انتهــای دیــگ گــرم مــی نمایــد؛ بــه این فرآیند پاس اول گفته می شود.

2-پــاس دوم، ایــن گازهــای داغ در فضــای بیــن دو کویــل کوچــک و بــزرگ بــه بخــش جلویــی دیــگ بــاز مــی گردنــد و هــوای اطــراف کویــل هــا را گــرم مــی نماینــد. ایــن گازهــا در فضــای بیــن کویــل

3-مجــددا بــزرگ و پوســته بــه ســمت اتاقــک دود در انتهــای دیــگ بــاز مــی گردنــد و پــاس ســوم را ایجــاد مــی نماینــد.

نگاهی به درون دیگ

ابتــدا بــا جریــان یافتــن روغــن در داخــل کویــل هــای مارپیچــی و حرارتــی کــه مابیــن ایــن کویــل هــا شــارش مــی شــود، روغــن شــروع بــه گــرم شــدن مــی نمایــد.

ایــن روغــن داغ شــده، توســط پمــپ ســیرکولاتور در داخــل سیســتم مــدار بســته جهــت کاربــری مــورد نظــر بــه چرخــش در مــی آیــد. پــس از کاهــش دمــای روغــن و از دســت رفتــن گرمــای آن، روغــن مجــدد بــه داخــل دیــگ روغــن داغ بازگشــته و حــرارت دهــی مجــدد بــه روغــن ســبب گــرم شــدن دوبــاره آن مــی شــود

دیگ روغن داغ

 • افقی 3 پاس حرارتی
 • خروجی دیگ های روغن داغ از   800،000 BTU/Hr  تا 24،000،000 BTU/Hr
 • دمای عملیاتی دیگ های روغن داغ تا 608  درجه فارنهایت
 • مشعل دیگ های روغن داغ گازی، گازوئیل یا دو گانه موجود می باشد.
 • تجهیزات جانبی شامل، پمپ سیرکولاسیون، پمپ دنده ای، منبع انبساط و منبع ذخیره موجود می باشد
 • هر دیگ روغن داغ دارای یک سیستم کنترلی آنالوگ یا دیجیتال سفارشی می باشد
 • دیگ های روغن داغ سفارشی موجود می باشد
 • بازدهی زیاد بیش از 83 درصد
 • متریال مصرفی با طول عمر زیاد
 • دیگ های روغن داغ بر اساس ظرفیت به صورت تک کویل، دو کویل یا سه کویل تولید می گردد.
 • دیگ روغن داغ در هر کویل از یک، دو یا سه نخ لوله در کنار هم تشکیل شده است.

ویژگی های کلیدی دیگ

 • عدم خوردگی و یخ زدگی
 • دمای عملیاتی بالا (تا 608 درجه فارنهایت) با سیستم فشار پایین
 • سیستم مدار بسته دیگ روغن داغ به علت نداشتن بلودان، تله بخار، سیستم کندانس و … کاربری ساده تری دارد، از این رو نیاز آن به نگه داری کم تر می باشد.
 • طول عمر بسیار زیاد همراه با ایمنی قابل اطمینان
 • منبع انبساط و ذخیره شرکت پدیده صنعت بخار فرآیند لوله کشی را ساده می نماید.
 • دیگ های روغن داغ بر اساس استاندارد ASME ساخته و تست شده اند.
 • دیگ های روغن داغ شرکت پدیده صنعت بخار بسته به نیاز و درخواست مشتری، به صورت انحصاری نیز تولید می شوند.
 • دیگ روغن داغ شرکت پدیده صنعت بخار به صورت پکیج کامل همراه با تمامی متعلقات جانبی آن (پمپ های دنده ای و سیرکولاسیون، منبع ذخیره، منبع انبساط، مشعل و شیرهای کنترلی و … .) ارائه می شود.
 • همچنین به منظور صرفه جویی در زمان، حمل و بارگیری آسان تر، این متعلقات در محل نصب آن در پالایشگاه (کارخانه) نصب می گردند.