دیگ روغن داغ نسبت به دیگ بخار

سیســتم ســیال حرارتــی (روغــن داغ) در یــک سیســتم گردشــی مــدار بســته بــا حداقــل فشــار کار مــی کنــد. 320 درجــه فارنهایــت (608سیســتم هــای روغــن داغ شــرکت پدیــده صنعــت بخــار مــی تواننــد بــه دمــای درجــه ســانتی گــراد) دســت یابنــد. ایــن امــر، دیــگ هــای روغــن داغ را انتخابــی ایــده آل بــرای بســیاری از کاربردهای حرارتی قرار می دهد.

انتخــاب بیــن یــک سیســتم بخــار و یــک سیســتم روغــن داغ بــا توجــه بــه نیازمنــدی هــای یــک فرآینــد تعییــن مــی شــود؛ محــدوده دمــای مــورد نیــاز فرآینــد، از اصلــی تریــن فاکتورهــای ایــن تصمیــم گیــری مــی باشــد. هنگامــی کــه دمــای مــورد نیــاز سیســتم بیشــتر از نقطــه درجــه فارنهایــت) و تقریبــا 32انجمــاد آب ( درجــه فارنهایــت باشــد، 364کــم تــر از همــواره دیــگ بخــار انتخابــی مناســب 608مــی باشــد. امــا اگــر دمــای کــم تــر از درجــه 364درجــه فارنهایــت یــا بیشــتر از فارنهایــت مــورد نیــاز باشــد، سیســتم روغــن داغ گزینــه مناســب تــری خواهــد بــود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *